WORLD JIPS EXTRA

Ürün Resimlerimiz

WORLD JIPS EXTRA 89

           Tuzlu ,alkali çorak topraklarda mineral toprak düzenleyicidir. Organik tarımada kullanılabilir. (CaSO4 + 2 H20) kimyasal formülüne sahip bileşik olup yapısında 7 S03 ve % kadar da CaO bulunmaktadır. Tuzlu,alkali corak topraklarda büyüme durur,hatta ölümler başlar.Bu durumdaki topraklardan faydalanabilmek icin mutlaka islah edilmesi gerekir.Alkaliliğe,tuzluluğa çoraklığa sebep olan elementler ve bileşiklerle WORLD JIPS EXTRA 89 ürünü tepkimeye girerek ,zararsı bileşikler yerdeğiştirme reaksiyonlarının ardından oluşturarak toprakların islahı sağlanmaktadır.

          Kireçli topraklarda dahi kalsiyum elementinin bitkilerce kalsiyumun karbonat olarak bağlı tutulamsı sebebiyle alınmasında zorluklar olduğu bilinmektedir. Ayrıca topraklarımızda çok uzun zamandır gübre kullanımıyla biriken veya verilmekte olan çinko, demir, fosfor ve potasyum gibi elementler yüksek pH değerlerinde bitkilerce alimları zor olmaktadır. Bu nedenle kalsiyum sülfat bileşimine sahip olan jips, hem topraklarda pH dengesini sağlamakta, hem de bitkilerin iskelet yapılarında çok önemli olan kalsiyumu ve kükürdü sağlamaktadır.

 

• Verimi %-45 gibi ciddi oranda oranında artırır.

• Ürünlere yüksek kalite ve albeni kazandırarak pazar payına katkı sağlar.

• Toprağın sıcaklığını 4-6 derece arttırarak don tehlikesinden korur. tarım

• Yüksek pH derecesini notrolize ederek indirger ve toprağı islah eder.

• Toprak yapısını (Strüktürünü) önemli ölçüde iyileştirir.

• Sikişık toprakları gevşeterek daha havadar otram hazırlar.

• Topraktaki fosfor ve potasyum gibi makro elementler ile, demir, çinko, bakır,mangan,molibden,bor gibi mikro elementlerin bitkiler tarafından kolay alınmasını sağlar • Toprakta kaymak tabakasinin oluşumunu engeller ve tohumların kolay çıkışını sağlar.

• Içerdiği kükürt sayesinde bitkilerin hastalık ve zararlarına karşı direncini arttırır.Mildiyönün yaşam döngüsünü kırar.

• Taban ve üst gübrelemelerde gübreden yararlanma özelliğini arttırarak çok ciddi bir gübre tasarrufu sağlamış olur.

• Topraktaki tav durumunu ayarlar.

• Toprağı yumuşatan Jips Kükürt toprağı işlemede kolaylık sağlar ve yakıt tasarrufunda büyük rol alır.

• Kümeslerde tavuk altlığı olarak tabana kullanıldığında amonyum gazinin oluşumunu engeller.Hayvan gübresinin azotça daha zengin olmasını sağlar,pis kokuyu absorbe ederek önler.

• Balık çiftliklerinde havuza atıldığında suyun bulanıklığını giderir,balık gübre ve yem artıklarının amonyak gazı oluşumunu engeller,suyun oksijen seviyesinin azalmasını engeller. içeriğindeki kalsiyum sayesinde de balıkların daha sağlıklı, ürün kalitesi ve verimli artış gösterir.

• Sulama ve rekreasyon amaçlı havuzlarda istenmeyen maddelerin çöktürülmesi suretiyle sular temizlenir, görünüm berraklaşır.

• Topraktaki fazla rutubetin uzaklaşması sonucunda çok önemli mantari hastalıkların azaltılmasında etkin rol oynar.

• Bor ve diğer ağır metallerin toksisitesini önler.

• Eğimli arazilerde toprakların erozyon ile kaybını engeller.

TARIMSAL JIPS ile KİREÇ FARKI

1) Tarımsal jips toprakta çözündüğünde Ca(kalsiyum)ve SO4(sulfat) iyonlarına dönüşür ve besin maddeleri ,özellikle mikro elementler(S04)sülfat formunda (K2504,MgSO4, FeSO4.ZnSO4 vb.)bitkilerin alabileceği forma dönüşürken, kireç toprakta çözündüğünde Ca(kalsiyum),CO3(karbonat)ve HCO3(bikarbonat)iyonlarına dönüşür ve bitki besinlerini(özellikle mikro ele. mentler)CO3 ve HCO3 formunda (MgCO3,FeCO3,ZnCO3) çökelterek bitkilerin alamayacağı forma dönüştürür.

2) Tarımsal jips toprakta tuzluluğa(alkalilik çoraklik)yol açan iyonları (sodyum gibi)SO4(sülfat)ile bağlayarak yıkanmasını sağlarken kireç yıkanmayı engeller.

3) Toprakta Ca noksanlığı varsa ve pH yükseltilmek istenmiyorsa,bu durumda tarımsal jips kullanmak gerekecektir. Eğer topraktaki kalsiyum miktarını artırmak üzere kireç kullanılırsa kireç aynı zamanda pH yi yükselteceğinden bitkilerde mikro element noksanlarının çıkmasına sebep olur.

4) Kireçli topraklardaki kirecin, bitkilerin kalsiyum ihtiyacını karşılayacak derecede çözünmesi söz konusu değildir.Bunun sonucu olarak da bitkilerde Ca noksanlığı görülür.Oysa çözünürluğu kirece göre 17 kat daha fazla olan tarımsal jips bitkilerin kalsiyum ihtiyacını karşılayabilmektedir.

5) Kireçli topraklarda (pH-8) tarımsal jips uygulandığında Madde 4'e göre toprak çözeltisindeki kalsiyum miktarı artar, bu şekilde artan kalsiyum topraktaki HCO3(bikarbonat)iyonlarını çöktürür.(Ca+HCO3=CaCO3+H) ve sonuçta açığa çıkan H+iyonları pH'yi 7.5-7.8 aralığına düşürür.Böylece hem bitkilerin gelişmeleri için uygun pHaralığı sağlanmış olur hem de topraktaki besin maddelerinin(Fe, Mn, Zn,K.Mg)yarayışlılığı artırılmiş olur.

6) Kireçli topraklarda tarımsal jips pH'yi yükseltmez,kireç yükseltir.

7) Toprağın pH'sı ne olursa olsun eğer bir toprak kompekte olmuşsa (sıkışmışsa veya sert katman varsa) veya strüktürü bozulmuşsa kireç ilavesi bir fayda sağlamazken tarımsal jips kullanımı bu olumsuzlukları düzeltir.

8) Kireç; topraklarda pH'yi yükselttiği için toprağa uygulanan azotlu gübrelerin (özellikle kurak dönemlerde)yaklaşık 5'inin atmosfere amonyak(NH3) gaz şeklinde kaybolmasına neden olur. Toprağa uygulanan Tarımsal jips.gübre azotunun amonyum sülfat(NH4)2504 şeklinde toprakta tutulmasını sağlayarak önemli miktarda gübre ekonomisini sağlar.

9) Tarımsal jips,besin elementlerinin alinimini kolaylaştırdığı için taban gübreleri ile eş zamanlı olarak uygulanabilir. Kireç ise besin elementlerinin alinimini bir süre engeller.Bundan dolayı gübreleme kireç uygulaması ile birlikte yapılamaz. 50-100 kg/da Tüm bitkiler için gerekli yerlerde toprağa uygulanır.

Benzer Ürünler